Правила за ползване

Дефиниции

Онлайн Трейдинг ООД е собственик на Интернет сайта www.RussellHobbs.OnlineTrading.bg представляващ Интернет магазин за продуктите на английската фирма Russel Hobbs® (“Сайта”);

“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на Russell Hobbs Online на компютър;

“Стока / Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;

“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;

“Услуги” са всички действия, осъществявани от Russell Hobbs Online при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта. 

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Russell Hobbs Online предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Тези условия обвързват всички Потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на Russell Hobbs Online или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра Russell Hobbs Online на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на Russell Hobbs Online, Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на Онлайн Трейдинг ООД или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от Онлайн Трейдинг ООД чрез Сайта.


Достъп до сайта

Каталоговата част на Russell Hobbs Online е достъпнa за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на Онлайн Трейдинг ООД от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр.списък с получатели, история на поръчките и др.)

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. Russell Hobbs Online не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта и / или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки.

Закупена стока може да бъде върната в срок от 14 дни от получаването, ако не е ползвана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.50 от Закона за Защита на Потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона извършено от оператор на Онлайн Трейдинг ООД.

Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Онлайн Трейдинг ООД и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

  • Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Russell Hobbs Online Услуги;
  • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • Да уведомява незабавно Russell Hobbs Online и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  • Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • Да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на Russell Hobbs Online

Russell Hobbs Online няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

Russell Hobbs Online има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на Russell Hobbs Online или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Russell Hobbs Online, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Russell Hobbs Online има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Russell Hobbs Online, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Russell Hobbs Online не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Russell Hobbs Online.

Russell Hobbs Online може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Russell Hobbs Online не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Russell Hobbs Online и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

Russell Hobbs Online не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Russell Hobbs Online във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Russell Hobbs Online.

Потребителят е длъжен да обезщети Russell Hobbs Online и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра на Russell Hobbs Online, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Russell Hobbs Online в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Russell Hobbs Online има право ежемесечно да праща писмо с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. Russell Hobbs Online няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

Russell Hobbs Online има право да събира и използва информация относно своите Потребители.

Информацията по предходния член може да бъде използвана от Russell Hobbs Online, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес russellhobbs@onlinetrading.bg. Russell Hobbs Online събира и използва информацията за да подобрява предлаганите Услуги. Всички цели, за които Russell Hobbs Online ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.

Russell Hobbs Online гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Russell Hobbs Online има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Russell Hobbs Online, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то Russell Hobbs Online има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон / адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

 

Поръчай по телефона

Вход